// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.136.29     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 188 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1184    จำนวนดาวน์โหลด : 915 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ     จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ

 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิต   ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน  40 คน            โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง รวม  14  ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.76  และมีความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.55/ 82.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.6008  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  60.08 
  3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  มีค่าเฉลี่ย         รวมเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ก.พ./2559
      การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21/ก.ย./2557