// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.136.29     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 188 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 979    จำนวนดาวน์โหลด : 976 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา  เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา        โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา        2557

  บทคัดย่อ
  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 ศึกษาดัชนี ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) และ ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  จำนวน  38  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster random sampling) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .20 ถึง .78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .27 ถึง .89 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช­  t-test  (Dependent  Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.03/ 82.58 ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.5544 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.44
  3. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ มีดัชนีประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการจดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างดีดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ก.พ./2559
      การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21/ก.ย./2557