// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.207.254.88     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 167 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นางอมร บรรจง
พุธ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เข้าชม : 376    จำนวนดาวน์โหลด : 596 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่องานวิจัย      การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย         นางอมร  บรรจง
สถานศึกษา     โรงเรียนดอนตาลวิทยา    อำเภอดอนตาล    จังหวัดมุกดาหาร
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ
    การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  มุ่งเน้นให้นักเรียนประกอบกิจกรรมร่วมกัน  ผู้เรียนจะสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ในระหว่างประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มและทักษะทางสังคม สนับสนุนนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สูงขึ้น  ความมุ่งหมายของการวิจัย 1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่เรียน  เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนดอนตาลวิทยา  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 28 คน  ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ง31102  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย   (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   1)  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา ง31102  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน 4  แผน  แผนละ 4 ชั่วโมง  รวม 16 ชั่วโมง   2) ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน   4  ชุด   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง31102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ  ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.83   และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.932    4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้
    1.  ประสิทธิภาพการพัฒนาชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์  82.48/81.07  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
    2.  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.5931  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ 59.31 
    3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
    4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง  ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร   มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.61  อยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุป การใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/ก.พ./2559
      การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27/ก.ย./2558
      การเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 21/ก.ย./2557