// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.136.29     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 188 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

Best Practice
    เรื่อง : การพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เจ้าของผลงาน : นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
อังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 3275    จำนวนดาวน์โหลด : 1693 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ในขณะที่หลายคนกาลังให้ความสาคัญกับปัญหาการเมืองไทย แต่ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ละเลยไป ซึ่งสร้างความรุนแรงในสังคม ไม่แพ้ปัญหาการเมืองไทย นั่นก็คือ “ปัญหายาเสพติด” ซึ่งนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคม ชุมชน ต่างได้รับผลกระทบคนจานวนมากกาลังเผชิญกับปัญหายาเสพติด แพร่ระบาดในสังคมไทย แม้จะได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้ เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ กล่าวได้ว่าปัญหา
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญยิ่งของประเทศไทย และขยายตัวมากขึ้น สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ เป็นช่องว่างทาให้ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นนายทุน ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชนแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ “เป็นภัยคุกคาม กัดกร่อน บ่อนทาลาย” ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าที่ระบาดเข้าไปในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ ทาให้การกาหนดมาตรการที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่สามารถใช้มาตรการการป้องกันยาเสพติดเพียงมาตรการเดียวได้อีกต่อไป จาเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้มาตรการ เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะทั้งป้องกันและแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรคุณภาพตามยุทธศาสตร์ นั้น (ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ สานักส่งเสริมกิจการศึกษา สป., 2560)นั้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข นอกจากการดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด เด็กติดเกม เล่นการพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท รวมทั้งการก่ออาชญากรรม ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สาคัญที่โรงเรียนพยายามดาเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกันแก้ปัญหากับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของปัญหายาเสพติดและอบายมุขที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนเสมอมาและไม่ได้นิ่งนอนใจจึงมีการดาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดและหลักการของ4 ประสาน 2 ค้า 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง
มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ผลักปัญหาไม่ให้นักเรียนออกกลางคัน
จากความสาคัญของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขดังกล่าว ผู้วิจัยจึงคิดค้นหานวัตกรรมเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหา ยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน เพื่อช่วยลดปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้น้อยลงเพื่อให้นักเรียนหันมาเดินในเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม นาพาตนเองและคนรอบข้างให้รอดพ้นจากทางเสื่อมทั้งปวง ซึ่งผู้วิจัยคิดว่านวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นเยาวชน เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นผู้ที่จะนาพาประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

Best Practice 5 อันดับล่าสุด

      โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 22/ส.ค./2560
      ดนตรีพื้นเมืองสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด 22/ส.ค./2560
      กีฬาปันจักสีลัต ประจำปี ๒๕๖๐ 22/ส.ค./2560
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/ส.ค./2560
      การพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 22/ส.ค./2560ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 22:57:58
  ข้อความ :

     เรียนแจ้ง  นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
      ดิฉันมลฤดี  บัวชุม กำลังศึกษาทำงานวิจัยโครงการโรงเรียนสีขาว จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากท่าน แชร์หรือส่งข้อมูลวิจัยของท่าน เพื่อเป็นวิทยาทานในการทำวิจัยของดิฉัน  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะโดย : มลฤดี/monbue54@gmail.com    ไอพี : 223.24.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ otin.pr@hotmail.com, krus2528@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป