// ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 35.172.136.29     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 188 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link ที่น่าสนใจ
e-Learning

ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

Best Practice
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวพิมพ์ชนก สมศิริ
อังคาร ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1901    จำนวนดาวน์โหลด : 1104 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ในปัจจุบันพบว่าทักษะการอ่านของเด็กไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งอาจเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูที่ยังยึดตัวครูเป็นสาคัญ ครูยังคงใช้วิธีสอนแบบเดิม เช่น การสอนอ่านตามหนังสือ การแปลเรื่องที่อ่านให้นักเรียนฟัง นักเรียนยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ฝึกภาษาเท่าที่ควร ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านด้วย ครูส่วนมากยังคงใช้วิธีการสอนแบบผลัดกันออกเสียงอ่านทีละประโยคทีละตอน แล้วให้นักเรียนตอบคาถามหรือครูอ่านออกเสียงให้ฟัง แล้วอธิบายศัพท์และโครงสร้างที่ยากแล้วให้นักเรียนตอบคาถามหรืออ่านพร้อมกันทั้งชั้น ยังพบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษขาดการนาวิธีการสอนใหม่ๆมาใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อยมาก ไม่เน้นการทากิจกรรมกลุ่ม การทางานร่วมกันและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ลักษณะการสอนจะเน้นความจาในเนื้อหามากกว่ามุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่าน จึงทาให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ เพราะครูกลัวว่าจะสอนเนื้อหาตามในหนังสือไม่ทัน ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนขาดทักษะการทางานร่วมกัน ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และขาดปฏิสัมพันธ์ นักเรียนขาดทักษะในการอ่าน จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่า และอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัญหาสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ จานวนนักเรียนในแต่ละห้องที่มากเกินไปทาให้ครูดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง ทาให้นักเรียนไม่สนใจเรียน
การที่จะให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน เห็นประโยชน์ของการอ่าน มีเจตคติที่ดี และปลูกฝังรักการอ่าน ครูผู้สอนจึงควรศึกษาค้นคว้าหาอุปกรณ์การสอน หรือนาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยในการสอนทักษะการอ่านให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียน
นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่านการนาเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนสูงขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกันในการเรียนร่วมกัน
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการสังเกตสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการอ่าน นักเรียนไม่สามารถบอกความหมายของศัพท์จากเรื่องที่ได้อ่าน ไม่สามารถเรียงลาดับจากเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถสรุปใจความจากเรื่องที่อ่านได้ บอกรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านไม่ได้ มีผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้จานวนนักเรียนในแต่ละห้องที่มีมากเกินไป ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อยมากและขาดโอกาสการทากิจกรรมกลุ่ม ทาให้นักเรียนขาดทักษะในการทางาน และรับผิดชอบร่วมกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็นวิธีการเรียนแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในการอ่านออกมาในรูปการสรุปเรื่องราวที่อ่านร่วมกัน วิเคราะห์บทอ่านร่วมกันเพื่อช่วยกันตอบคาถามจากบทอ่านออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง เป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะกลุ่มที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่าน และการเขียนโดยร่วมกันสรุปข้อความที่อ่าน ถามคาถาม ชี้แจงความเข้าใจหรือความถูกต้องให้แก่เพื่อนร่วมกลุ่ม ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ร่วมกัน แล้วให้ร่วมกันแก้ปัญหาทากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด เป็นการฝึกกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม เน้นการทางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทากิจกรรมต่างๆประสบความสาเร็จ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเทคนิค CIRC เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเก่งได้ช่วยเหลือผู้เรียนอ่อน และได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

Best Practice 5 อันดับล่าสุด

      โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 22/ส.ค./2560
      ดนตรีพื้นเมืองสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด 22/ส.ค./2560
      กีฬาปันจักสีลัต ประจำปี ๒๕๖๐ 22/ส.ค./2560
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือกันด้วยเทคนิค CIRC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 22/ส.ค./2560
      การพัฒนาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 22/ส.ค./2560


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ otin.pr@hotmail.com, krus2528@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป