ชื่อ - สกุล :นางปภาดา จันทะยุทธ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติหน้าที่สอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :prapada.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :