ชื่อ - สกุล :นางจริยา พรมมา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :jariya.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :