ชื่อ - สกุล :นางบัวคำ ประดิษฐ์จา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :buakom.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :