ชื่อ - สกุล :นางจรินทร ชลิงสุ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :jarintron.spk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :