ประเภท : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : โพลชี้เยาวชนไทยตื่นตัวเรียนภาษาที่สาม
ผู้เขียน : admin_pam
เข้าชม : 2515
เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
พิมพ์  

 

 โพ ลสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีฯ เผยเด็กไทยร้อยละ 85.49 ตื่นตัวอยากเรียนภาษาที่สามเพิ่มจากภาษาไทยและอังกฤษเพราะคาดหวังเพิ่มโอกาส การทำงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปลายปี 2558

วันนี้(21มิ.ย. )ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส พร้อมด้วยอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ ร่วมแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ และความสนใจในการเรียนรู้ภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ กลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศ.ศรีศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน(AC) ในปลายปีพ.ศ.2558 ซึ่งคนไทยและเยาวชนไทย จะได้พบความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ดังนั้นการติดต่อสื่อสารจึงจำเป็นต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและภาษา ที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ฯลฯ ด้วย ทางสำนักวิจัยฯ จึงได้สำรวจความเห็นของเยาวชนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาที่สาม

ศ.ศรี ศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจพบว่าสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 85.49 มีความสนใจอยากเรียนรู้ภาษาที่สามเพราะต้องการเพิ่มโอกาสในการหางานทำหรือ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน รองลงมาต้องการติดตามข้อมูลเรื่องราวของสิ่งที่สนใจ เช่น ข้อมูลดารานักร้อง นักแสดง การ์ตูน เพลง ละคร ภาพยนตร์ เกม เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 84.66 ขณะที่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.16 มีความสนใจเรียนภาษาที่สามเนื่องจาก พ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิดต้องการให้เรียน

สำหรับสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจากการเรียนภาษาที่สามมากที่สุดได้แก่

 คาด หวังว่าจะมีทักษะในการใช้ภาษานั้นๆ อย่างเพียงพอในการนำไปใช้ได้จริง ร้อยละ 85.26 % รองลงมาคือ ได้ฝึกการใช้ภาษานั้นๆ ในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา คิดเป็นร้อยละ 83.12 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.62 คาดหวังว่าจะมีสื่อการเรียนการสอน เช่น ตำรา หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เกี่ยวกับภาษานั้นๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ เพียงพอในการใช้เรียน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.55 คาดหวังว่าจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ อย่างแท้จริง

“ กลุ่มเยาวชนไทยยังให้ความสำคัญต่อสิ่งบันเทิง นักร้อง นักแสดง สาระบันเทิงและสิ่งเร้าภายนอก โดยกลุ่มเยาวชนไทยตัวอย่างร้อยละ 84.66 ต้องการรู้ภาษาที่สามเช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อติดต่อข้อมูลเรื่องราวของคนที่ตนชื่นชอบ” ศ.ศรีศักดิ์ กล่าว

ที่มา :: teenee.com