ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โรงเรียนรับการประเมินนิเทศติดตามการเรียนการสอน
ผู้เขียน : sumalee
เข้าชม : 874
พุธ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมินติดตามการเรียนการสอน เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายพิริยะ อุทโท ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
นางรดอกแก้ว รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา ประธานกรรมการ
นางอรวรรณ อินทะสีดา ครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
นายถนอม แก้วสะอาด ครู โรงเรียนห้วยผึ้งวิทยา กรรมการ
นางสุพรรณ วิเศษสอน ครู โรงเรียนนามนพิทยาคม กรรมการ
นายประยงค์ จันทะยุทธ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กรรมการและเลขานุการ
ชมภาพกิจกรรมคลิก